Nhằm bảo vệ, gìn giữ, kế thừa và phát huy có chọn lọc giá trị di sản văn hóa Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh, gắn kết di sản văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng của địa phương, UBND tỉnh vừa xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể loại hình nghệ thuật này giai đoạn (2015-2020).

Kế hoạch được triển khai thực hiện với 10 nội dung chủ yếu, gồm: (1) Khảo sát, kiểm kê, đánh giá toàn diện thực trạng về các giá trị văn hóa truyền thống của di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh; (2) Chú trọng công tác bảo tồn, phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, nhóm/đội, nghệ nhân dân gian. Khôi phục và kiện toàn các nhóm/đội, câu lạc bộ bài chòi hiện có của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ các câu lạc bộ, nhóm/đội, nghệ nhân bài chòi; (3) Tạo sân chơi cho các câu lạc bộ, nhóm/đội, nghệ nhân bài chòi tham gia trình diễn nghệ thuật bài chòi chuyên nghiệp thông qua cuộc thi “Liên hoan dân ca bài chòi” do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên tổ chức hàng năm, đồng thời lồng ghép cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn hóa - nghệ thuật lấy cảm hứng từ nghệ thuật bài chòi; (4) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghệ thuật cho các nghệ nhân, câu lạc bộ, nhóm/đội, giáo viên thanh nhạc và những người có khả năng tiếp thu và thực hành di sản Nghệ thuật Bài chòi; (5) Hỗ trợ việc xây dựng hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân” cho các nghệ nhân có đóng góp to lớn trong sự nghiệp gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật bài chòi truyền thống tại địa phương; (6) Tư liệu hóa toàn bộ di sản Nghệ thuật Bài chòi sưu tầm được từ trong dân gian, các câu lạc bộ, nhóm/đội; (7) Nghiên cứu, phục dựng lại các bài, bản, làn điệu và hình thức biểu diễn của nghệ thuật bài chòi cổ; (8) Đăng tải các thông tin về giá trị di sản Nghệ thuật Bài chòi trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; website của Sở VH-TT-DL, Trung tâm Xúc tiến du lịch; Trung tâm Văn hóa tỉnh và báo, đài, các phương tiện thông tin đại chúng; (9) Xây dựng và thực hiện đề án Đưa nghệ thuật bài chòi vào trường học; (10) Gắn kết nghệ thuật bài chòi với hoạt động du lịch nhằm phát huy hiệu quả giá trị di sản, cụ thể biên soạn tài liệu, tờ gấp giới thiệu vắn tắt về di sản văn hóa Nghệ thuật Bài chòi để phổ biến, giới thiệu, quảng bá, đưa chương trình biểu diễn bài chòi vào các tour/tuyến du lịch tại địa phương.

Một số giải pháp thực hiện các nội dung của kế hoạch như tiến hành nghiên cứu, điều tra, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi Phú Yên; phổ biến di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi Phú Yên trong đời sống cộng đồng; xây dựng ban hành các cơ chế, chính sách cho việc bảo tồn và nâng cao đời sống văn hóa cho các nghệ nhân. Chú trọng các chính sách, chế độ ưu đãi đối với các nghệ nhân có công lưu giữ, bảo tồn, phổ biến và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi Phú Yên, đồng thời khuyến khích các nghệ nhân trao truyền cho lớp trẻ các làn điệu bài chòi cổ đang dần mai một.

(PYP)

Theo baophuyen.com.vn